Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KİMYASAL KAYIT NEDİR?

KİMYASAL KAYIT NEDİR?

KİMYASAL KAYIT NEDİR?

KİMYASAL KAYIT NEDİR? KİMYASAL KAYIT NASIL YAPILIR?

 

Kimyasal kayıt, bir kimyasal maddenin bileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, tehlikeleri ve güvenlik önlemleri gibi ayrıntılı bilgileri sağlayan bir belgedir. Kimyasal bir kayıt yapmak için adımlar şunlardır:

 

Adı, moleküler formülü, yapısı ve CAS (Chemical Abstracts Service) numarası dahil olmak üzere kimyasal madde hakkında bilgi toplayın.

 

Maddenin erime noktası, kaynama noktası, yoğunluğu, çözünürlüğü, pH'ı ve reaktivitesi gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayın. Bu bilgiyi bilimsel dergiler, PubChem veya ChemSpider gibi kimyasal veritabanları gibi çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz.

 

Toksisite, yanıcılık, patlayıcılık ve çevresel etki gibi maddeyle ilişkili tehlikeleri değerlendirin. Bu bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) veya diğer güvenilir kaynaklara başvurun.

 

Maddenin taşınması, depolanması ve atılması için uygun güvenlik önlemlerini belirleyin. Bu, eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman kullanmayı, maddeyi güvenli bir yerde saklamayı ve atık imhası için özel prosedürleri izlemeyi içerebilir.

 

Tüm bilgileri, SDS veya GHS (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) sınıflandırma sistemi gibi standartlaştırılmış bir formatta derleyin. Kaydın güncel ve doğru olduğundan emin olun.

 

Kimyasal kayıtları güvenli bir yerde saklayın ve laboratuvar personeli, acil durum müdahale ekipleri veya düzenleyici kurumlar gibi ihtiyacı olan kişilerin kolayca erişebilmesini sağlayın.

 

Kapsamlı ve doğru bir kimyasal kayıt oluşturmanın, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymanın yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürmek için gerekli olduğunu unutmayın.

 

 

KİMYASAL KAYIT NEDEN YAPILMALIDIR?

 

Kimyasal kayıt, kimyasal maddelerin tespit edilmesi, saklanması ve yönetimi için bir dizi prosedürdür. Kimyasal kayıt yapmak önemlidir çünkü:

 

Sağlık ve güvenlik: Kimyasal kayıt, laboratuvar veya endüstriyel tesislerde çalışanların sağlığı ve güvenliği için çok önemlidir. Kimyasal maddelerin tehlikelerinin belirlenmesi ve uygun şekilde etiketlenmesi, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, uygun saklama koşulları ve uygun atık yönetimi gibi faktörler, kimyasalların kullanımı sırasında çalışanların güvenliğini sağlar.

 

 

Çevre koruma: Kimyasal kayıt, kimyasal maddelerin uygun şekilde saklanması, kullanılması ve atılması için prosedürler belirlemeye yardımcı olur. Bu prosedürler, tehlikeli maddelerin doğru şekilde atılmasını ve çevreye zarar vermesinin önlenmesini sağlar.

 

 

Yasal düzenlemeler: Kimyasal kayıt, birçok ülke tarafından yasal olarak zorunlu tutulur. Kimyasal maddelerin kimyasal adı, CAS numarası, tehlike sınıflandırması ve etiketleme gereksinimleri gibi bilgilerin belgelenmesi ve güncel tutulması, yasal uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur.

 

Kaynak yönetimi: Kimyasal kayıt, kimyasal maddelerin envanterini oluşturarak kaynakların verimli şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Bu, gereksiz alımların önlenmesine, stok yönetiminin iyileştirilmesine ve atık oluşumunun azaltılmasına katkıda bulunur.

 

Bu nedenlerle, kimyasal kayıt, laboratuvarlar ve endüstriyel tesislerde çalışanların sağlık ve güvenliği, çevre koruması, yasal uyumluluk ve kaynak yönetimi açısından çok önemlidir.

 

ÖNEMLİ 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

KKDİK imalatçıların, ithalatçıların ve alt kullanıcıların kimyasal imal etmek, piyasaya arz etmek ve kullanmak gibi süreçlerde insan sağlığı veya çevreyi olumsuz etkilememelerini kendilerinin temin etmesinin gerektiği ilkesine dayanmaktadır. KKDİK’e göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri imal eden, ithal eden, piyasaya arz eden veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir. 

Kayıt hükümleri imalatçıların ve ithalatçıların imal veya ithal ettikleri maddelere ilişkin veriler oluşturmalarını; bu maddelere ilişkin riskleri değerlendirmek için bu verileri kullanmalarını ve uygun risk yönetim önlemleri geliştirip tavsiye etmelerini gerektirmektedir. Bu yükümlülükleri fiilen yerine getirdiklerinden emin olunması ve şeffaflığın sağlanması için imalatçıların ve ithalatçıların kayıt dosyası hazırlamaları ve bunu Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla Bakanlığa sunmaları gerekmektedir.

Maddenin birden fazla imalatçı tarafından imal edilmesi planlanıyor veya halihazırdaimal edilmişse veya birden fazla ithalatçı tarafından ithal edilmesi planlanıyor veya halihazırda ithal edilmişse, kayıt sisteminin etkinliğini artırmak, maliyeti azaltmak ve omurgalı hayvanlar üzerindeki testleri azaltmak için bazı veriler paylaşılmalı ve ortak olarak sunulmalıdır. Kayıt ettiren bazı özel durumlarda Bakanlığı bilgilendirerek belirli bir kısım bilgi gerekliliklerinden muaf olabilir