Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SOSYAL UYGUNLUK DANIŞMANLIĞI

DISNEY&FAMA DANIŞMANLIK

Güncelleme: 13/11/2019 18:48:00

DISNEY & FAMA DANIŞMANLIK

DISNEY ULUSLARARASI ÇALIŞMA STANDARTLARI GRUBU

Walt Disney e bağlı çalışan şirketlerin Disney marka ürünlerinde üretim yapan tedarikçilerine oluşturduğu Disney İşletme standartları uluslararası standartlara uyumlu olan bir denetim türüdür. Disney birlikte çalıştığı iş ortaklarına tüm proseslerinde etik, tarafsız ve güvenli bir işletme kurması için davranış kuralları oluşturmuştur. Ve bu kurallara da uyulmasını zorunlu tutmuştur.

 

Disney ürünlerinin üretildiği yerlerde çalışanlara saygı, tarafsızlık, güven ve uyum değerlerinin vurgulandığı Disney denetimleri ILS yasaları ile de bütünlük içermektedir. İş sağlığı ve Güvenliği, çevre, sosyal uygunluk ve de insan kaynakları süreçlerinin üzerinde durulsa da süreç yönetimi de önem arz etmektedir.

 

Disney markası kurumsal sosyal sorumluluğa değer veren Tedarikçi sosyal sorumluluk yöneticisi, uzman denetçi ve de strateji takımında görev alacak personeller için iş ilanı çıkmakta ve bu pozisyonlara ayrı bir önem göstermektedir. Sosyal sorumluluk konusu hem bir meslek alanı hem de çalışma konusu oluşturmuştur. Kurumun çalışanları hedef kitleleri içinde bir temsilci görevi üstlenmektedir. Disney markasında çalışanlar, kurumun hizmet ve mal kalitesini belirleyen önemli bir konumda yer almaktadırlar.  Kurumda amaçlara çalışanlar vasıtasıyla ulaşılacağının bilincinde olan Disney yıllardır bu hususta kendini geliştirmeye adamıştır.

 

Disney Denetim sertifikalarının amacı, kendisine bağlı çalışan iş ortaklarının daha sorumlu ve şeffaf hale getirerek çıkar sahiplerinin (paydaşlar) çıkarları doğrultusunda tekrar organize etmek ve yönlendirmektir.

 

DİSNEY & FAMA DENETİMLERİNE GİRMENİN FAYDALARI

 • İşletmenin marka değerini ve piyasa değerini arttırır.
 • Yeni pazarlara girme ve müşteri sadakatini devam ettirir.
 • İş güvenliği konusunda iyileştirme sağlar.
 • Risk Yönetimi daha etkin şekilde sürdürülür.
 • Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık değeri artar.
 • Toplumun ve kural koyucuların işletmelerin görüşlerine önem verilmesini sağlar.
 • Çıkar sahiplerine, topluma şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla açıklama yapmasını sağlar.
 • Yetkin kişilerin işletmede sosyal hesapların herhangi bir çıkar sağlama ile ilgili yapılmadığını kanıtlar.
 • İşletmelere karşılaştırabilirlik imkanı sağlar.
 • İşletme çok yönlü bir bakış açısına sahip olur.

 

DİSNEY İŞ ORTAKLARINA NEDEN DENETİM YAPTIRIR ?

 • Organizasyonun sosyal performansını ve etik etkilerini gözlemek,
 • Sosyal performansı iyileştirmek için örgütsel öğrenmeyi kolaylaştırmak,
 • Sosyal olarak sorumlu bir biçimde yönetim stratejisi geliştirmek,
 • Toplum, kamu ve diğer organizasyonları kaynaklar hakkında bilgilendirmek.

 

EN KALİTE OLARAK DİSNEY&FAMA DENETİMİ İÇİN NELER YAPMAKTAYIZ ?

 • Mevcut durum analizi
 • Personel kayıtları ( özlük dosyaları, SGK dökümleri, bildirgeler, aylık hesap pusulaları, iş devam kartları, yıllık izin kayıtları, İş sözleşmeleri.. vd)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları (6331 yasa gereği tüm gerekli dokumanlar)
 • Çevre ile İlgili Kayıtlar (ÇED görüşü, Çevre prosedürleri vd kayıtlar)
 • Sosyal Sorumluluk dokümanları (hedefler, politikalar, talimatlar, formlar, dokumante bilgi ve iç denetim, yönetim toplantıları)
 • Risk Yönetimi
 • Gerekli diğer kayıtlar ve toplantılar

 

DİSNEY FAMA DAVRANIŞ KURALLARI

The Walt Disney Company ve çalışanlarının taahhüt ettiği ilkeler aşağıda yer almaktadır

İşimizle İlgili Her Hususta Ve Dünyanın Her Köşesinde Bir Mükemmellik Standardı Uygulamak;

 Bütün İşletme Ve Faaliyetlerimizde Sorumluluk Bilinci İle Ve Ahlaki Bir Şekilde Davranmak;

 Her Bireyin Haklarına Saygılı Olmak; Ve

 Çevreye Saygılı Davranmak

Bu bağlılığın ve taahütün uygulanmasını da tüm üreticilerden istemektedir. Aynı zamanda DİSNEY ürünleri üreten her üreticinin aşağıda yer alan kurallara da uyması beklenmektedir;

Çocuk Emeği Üreticiler çocuk emeği kullanamazlar. “Çocuk” terimi, 15 (veya yerel kanunların öngördüğü yerlerde 14) yaşından küçükler için, ya da 15 yaşın üzerindekiler söz konusu olduğunda, istihdam için yerel yasalarca öngörülen asgari yaş haddinin altındakiler veya zorunlu eğitimin bittiği yaşın altındakiler için kullanılmaktadır. “Çocuk” tanımlaması kapsamına girmeyen çok genç yaşta kişileri istihdam eden üreticiler de bu tür kişiler için geçerli olan kanun ve düzenlemelere uyacaktır.

Zorla Çalıştırma Üreticiler, gerek cezaevi işçiliği, gerekse borca atfen ya da çalışan tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyen sözleşmeyle yaptırılan veya başka türlü olsun, zorla ya da çalışanın isteği dışında yaptırılan işçilik kullanamazlar. Tehdit ve Taciz Üreticiler, her çalışana saygılı ve onurlu bir şekilde davranacak olup, bedeni cezaya, şiddet tehdidine veya başka herhangi bir şekilde fiziksel, cinsel, psikolojik yollarla ya da sözlü olarak taciz veya kötü muameleye başvuramazlar.

Ayrımcılık Yapmama İlkesi Üreticiler; maaş, yan ödeme/yardımlar, terfi, disiplin, işten çıkarma veya emekliye ayırma dahil olmak üzere, işe alma ve istihdam uygulamalarında ırk, din, yaş, milliyet, sosyal ve etnik köken, cinsel eğilim, cinsiyet, siyasi görüş veya özürlülüklerine dayanarak ayrımcılık yapamazlar.

 Dernekleşme Üreticiler, çalışanların kanuna uygun ve barışçı bir şekilde dernekleşme, örgütlenme ve işveren ile toplu iş sözleşmesi yapma haklarına saygılı davranacak olup, onlara bu hususlarda karışamaz ve onları cezalandıramazlar.

Sağlık ve Emniyet Üreticiler, çalışanlara bütün geçerli kanun ve düzenlemelere uygun olarak tehlikesiz ve sağlıklı bir işyeri, en azından içme suyu ve tuvaletlere makul bir şekilde erişebilmelerini sağlayacak, yangına karşı emniyet, yeterli ışık ve havalandırma tertibatı temin edecektir. Üreticiler, aynı zamanda çalışanlara temin ettikleri her meskende de aynı sağlık ve emniyet standartlarının uygulanmasını sağlayacaktır.

Ücret Üreticilerden, ücretlerin çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunu kabul etmeleri beklenir. Üreticiler, en azından, asgari ücret, fazla mesai, azami çalışma müddeti, parça başına ödenen ücretler ve ücret ödemeleri ile ilgili diğer hususlar dahil olmak üzere, ücret ve çalışma saatleri ile ilgili geçerli bütün kanun ve düzenlemelere uyacak ve kanunların gerektirdiği yan ödeme/yardımları sağlayacaklardır. Olağanüstü iş durumları dışında, üreticilerin çalışanlardan talep edebileceği azami çalışma süresi aşağıdaki iki şıktan kısa olanını aşamaz: (a) haftada 48 saat çalışma ve 12 saat fazla mesai süresi veya (b) yerel kanunların kısıtladığı normal ve fazla mesai süreleri ya da, yerel kanunların çalışma saatlerini kısıtlamadığı yerlerde, söz konusu ülkede geçerli olan normal çalışma haftası artı 12 saat fazla mesai. Ayrıca, olağanüstü iş durumları dışında, çalışanlar her yedi günlük dönemde bir gün tatil yapma hakkına sahiptir. Üreticiler fazla mesai saatleri için çalışanlara yasaların öngördüğü fazla mesai ücretini ödeyecektir. Yasalar fazla mesai için daha yüksek bir ücret ödenmesini öngörmüyorsa, üreticiler fazla mesai karşılığında en azından normal ücret ödeyecektir. Yerel endüstri standartlarının ilgili yasal koşullardan daha yüksek olduğu durumlarda, üreticilerin daha yüksek olan standartlara uymaları beklenir.

Çevrenin Korunması Üreticiler, çevre ile ilgili geçerli bütün kanun ve düzenlemelere uymak zorundadır.

Diğer Kanunlar Üreticiler; malların üretimi, fiyatlanması, satışı ve dağıtımı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere, ilgili bütün kanun ve düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Davranış Kurallarında bahsedilen “ilgili kanun ve düzenlemeler” e yerel ve ülke çapındaki kanunlar, kurallar ve düzenlemelerin yanı sıra, ilgili antlaşma ve gönüllü olarak uygulanan endüstri standartları dahildir.

Alt Sözleşmeler Üreticiler, Disney’in açık ve kesin yazılı izni olmaksızın, Disney malları veya bunların parçalarının üretimi için alt üstenci kullanamaz; alt üstenci kullanılmadan önce bu alt üstencinin işbu Davranış Kurallarına uyacağına dair Disney ile yazılı bir taahhütname akdetmiş olması gerekir.

Kurallara Uyum ve Denetim Üreticiler, Disney ve (üçüncü şahıslar dahil) atadığı temsilcilerine, işbu Davranış Kurallarına uyulduğunun teyit edilmesi amacıyla gözetim/denetim faaliyetlerinde bulunması hususunda yetki verecektir. Bu yetkilere, üretim tesis ve işyerlerinin ve işveren tarafından temin edilen meskenlerin önceden haber verilmeden teftiş edilmesi; istihdam konuları ile ilgili defter ve kayıtların incelenmesi; ve çalışanlarla özel mülakatların yapılması dahildir. Üreticiler, işbu Davranış Kurallarına uyulduğunun kanıtlanması için gerekli her türlü belgeyi üretim tesis ve işyerlerinde işleyip muhafaza edecektir.

Yayım Üreticiler, işbu Davranış Kurallarının hükümlerinin çalışanlara iletilmesini sağlamak için, işbu Davranış Kurallarının bir nüshasının yerel dilde ve çalışanlar tarafından kolayca erişilebilecek ve göze çarpan bir yerde her zaman ilan edilmesi dahil olmak üzere, uygun önlemleri alacaktır.