Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGESİ DANIŞMANLIĞI

ASANSÖRLER

Güncelleme: 25/03/2020 14:12:00

Asansörlere ilişkin teknik düzenleme niteliğinde olan ve AB ile Türkiye arasında gerçekleştirilen uyumlaştırmanın kapsamında, 2014/33/AB sayılı Yönergeye230 bağlı kalınarak hazırlanan “Asansör Yönetmeliği” örnek verilebilir. Bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde yapılan yollamayla, Yönetmeliğin EK-1 kısmındaki temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyulması zorunluluğuna işaret edilmiştir232. Bu gerekler, asansörün güvenli olması amacıyla, asansörün yük kontrol mekanizması (EK-1 m. 1.4) veya taşıyıcı kabinin asılma ve destek şekilleri (EK-1 m. 1.3) gibi hususlar açısından birtakım güvenlik kriterleri getirmektedir. Bu güvenlik kriterlerine uymak imalatçı bakımından zorunlu olduğundan, imalatçının yürüteceği üretim sürecinin teknik düzenleme yoluyla belirlendiği söylenebilecektir. Yine aynı Yönetmeliğin, “asansörün uygunluk değerlendirme işlemleri” başlıklı 19’uncu maddesinde duruma göre, ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk233 (Modül E), üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk234 (Modül D) veya tam kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk235 (Modül H) gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinin tayin edilmesi söz konusudur. Şu hâlde “CE” işaretini taşıyacak ürünlerin üretim sürecini ve bu sürecin değerlendirilmesini öngören teknik düzenlemelerin mevcut olduğunu söylemek mümkündür.

 

Söz konusu ürünler, gerek “CE” işaretinin alınmasından önce yapılan uygunluk değerlendirme süreci gerekse “CE” işaretinin alınmasından sonra yapılan piyasa gözetimi ve denetimi236 yoluyla değerlendirme ve denetime tâbi tutulmaktadır. Bu da “CE” işaretinin ürüne konulması bakımından teknik düzenlemelere uygunluğun sağlanmaması halinde üreticiye uygunluk belgesinin düzenlenip verilmemesi, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması veya tamamen bertarafı237 gibi yaptırımların uygulanabilmesi anlamına gelmektedir. Bu yaptırımlar yoluyla da teknik düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslara uygunluğun kontrolü sağlanmaktadır.

 

Bu halde, “CE” işaretinin imalatçı tarafından ürüne konulması bakımından uyulması gereken birtakım teknik düzenlemelerin bulunduğu, bu düzenlemelerin “CE” işaretinin ürüne konulması açısından belirli usul ve esaslar öngördüğü, düzenlemelerde öngörülen ürüne konulmaya ilişkin usul ve esaslarına aykırılığın yine bu düzenlemelerce öngörülen yaptırımlara tâbi tutulduğu, bu şekilde de bir kontrolün sağlanmış olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

 

Kısacası garanti markasında bulunan teknik şartname ve buna uyulmasının kontrol edilmesi hususlarının, “CE” işaretinin nitelikleriyle bağdaşmakta olduğu söylenebilmektedir.