Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:06:00

ISO 31000 STANDARDI HAKKINDA

 

ISO 31000, risk yönetimi konusunda uluslararası bir standarttır. Bu standart, risk yönetimi süreçlerinin nasıl kurulacağı, uygulanacağı, değerlendirileceği ve sürekli olarak iyileştirileceği hakkında kılavuz sağlamaktadır.

ISO 31000, bir organizasyonun risk yönetimi sürecini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktadır. Standart, risk yönetimi sürecindeki adımları şu şekilde tanımlamaktadır:

Risk yönetimi çerçevesi: Risk yönetimi sürecinin hedefleri, kapsamı, süresi ve sorumlulukları belirlenir.

Risk yönetimi sürecinin uygulanması: Riskler tanımlanır, analiz edilir ve önceliklendirilir. Risklerin yönetimi için seçenekler geliştirilir ve uygulanır.

Risk yönetimi değerlendirmesi: Risk yönetimi sürecinin başarı derecesi değerlendirilir ve sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanır.

ISO 31000 standartı, bir organizasyonun risk yönetimi sürecindeki her adımın sistematik bir şekilde ele alınmasını ve her adımın amacına uygun olarak uygulanmasını sağlar. Standart, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin tutarlılık ve doğruluk düzeyini artırarak, riskleri daha iyi yönetmesine ve iş sonuçlarını geliştirmesine yardımcı olur.

ISO 31000, birçok sektörde uygulanabilir ve herhangi bir boyutta organizasyonun kullanımına uygundur. Standart, organizasyonların risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırarak, başarılarını artırmasına yardımcı olmaktadır.

 

Kurumsal Yönetim, işletmenin yürüttüğü tüm faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan tüm paydaşların haklarını korumayı, işletme yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Kurumsal Risk Yönetimi, işletmeyi etkileyebilecek riskleri tanımlamak, bunları işletmenin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve işletmenin hedeflerine ulaşması ile ilgili bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan ve idarenin üst yönetimi ile tüm diğer çalışanları tarafından stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve tüm süreçlerde yürütülen bir faaliyettir.ISO 31000 Risk Yönetimi ise uluslararası bir standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine yani bir kuruluşun var olduğu sürece yürüttüğü tüm çeşitli faaliyetlerine uygulanabilir. Bu faaliyetler sırasında yürüttüğü stratejilerde, kullandığı iş süreçlerinde, yönetim kararlarında, projelerinde, uygulama talimatlarında kısaca her türlü riske bu standartları uygulamak mümkündür.


Kurumsal yönetim uygulamaları her ülkenin içinde bulunduğu çeşitli faktörler ( hukuk sistemi, kurum kültürü, vb.) çerçevesinde belirlendiği için her ülke için geçerli standart bir kurumsal yönetim modelinden söz etmek pek mümkün değildir.  Kurumsal yönetim yaklaşımlarında eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarının ortak ilkeler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Kurumsal yönetimin bu dört temel ilkesi, performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayalı olarak birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve böylece, hem şirketlerin hissedarları için değer yaratmakta hem de toplumsal değerlerle de uyumlu çalışması beklenmektedir.

 

ISO 31000 BELGESİ NEDİR?

 

ISO 31000 belgesi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecini uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiğini belgeleyen bir belgedir. Bu belge, ISO 31000 standardına uygun bir risk yönetimi sürecinin uygulandığını, sürecin her adımının doğru bir şekilde uygulandığını ve sürecin etkin bir şekilde yönetildiğini gösterir.

ISO 31000 belgesi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecindeki başarısını gösterir ve birçok sektörde kullanılabilir. Belge, müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar tarafından bir organizasyonun risk yönetimi sürecindeki başarısını doğrulamak için kullanılabilir.

 

ISO 31000 belgesi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinde uluslararası standartlara uygunluğunu belgelemektedir. Bu belge, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin etkililiğini artırarak, iş sonuçlarını geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, ISO 31000 belgesi, bir organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve paydaşları tarafından kabul edilirliğini artırarak, rekabet avantajı sağlar.

 

ISO 31001 BELGESİ NASIL ALINIR?

 

ISO 31001 belgesi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgeleyen bir belgedir. Bu belgeyi almak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 

ISO 31000 standartlarını anlayın: ISO 31000 standardı hakkında bilgi sahibi olun. Bu standart, risk yönetimi sürecinde uygulanacak adımları belirler ve bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bir kılavuz sağlar.

 

Risk yönetimi sürecini değerlendirin: Risk yönetimi sürecinin mevcut durumunu değerlendirin ve standarda uygunluğunu belirleyin. Risk yönetimi sürecinde hangi adımların eksik olduğunu veya iyileştirilmesi gerektiğini tespit edin.

 

Risk yönetimi sürecini geliştirin: ISO 31000 standartlarına uygun bir risk yönetimi süreci geliştirin ve uygulamaya başlayın. Bu süreç, riskleri tanımlamak, analiz etmek, önceliklendirmek, yönetmek ve sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek için adımlar içermelidir.

 

ISO 31001 belgesi için denetim yapın: ISO 31001 belgesi almak için bir sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmeniz gerekecektir. Bu kuruluş, risk yönetimi sürecinizi ISO 31000 standardına uygunluğunu kontrol edecek ve belgeyi vermek için gereken şartları kontrol edecektir.

 

ISO 31001 belgesini alın: Denetim sonucunda, risk yönetimi sürecinizin ISO 31000 standardına uygun olduğu belgelenirse, ISO 31001 belgesini alabilirsiniz. Bu belge, risk yönetimi sürecinizin uluslararası standartlara uygunluğunu doğrular ve paydaşlarınızın güvenini artırır.

 

ISO 31001 belgesi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir. Belgeyi almak için, ISO 31000 standartlarını anlamalı, risk yönetimi sürecini değerlendirmeli, iyileştirmeli, bir denetim yapılmalı ve başarılı olunması durumunda belge alınmalıdır.

 

Kuruluş Bünyesinde ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Oluşturmanın Faydaları


Bir kuruluş bugün için var olan risklerini ya da ileride karşı karşıya kalacağı risklerini bir düzene sokmak ve dokümantasyonunu buna göre uydurmak için ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartlarını kullanabilir. Neticede bu standartlar, doğrudan bir belge amacı taşımaz ve belirli risklerle ilgili olan standartları destekleyen genel bir yaklaşım gösterir.

 

ISO 31001 FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

ISO 31000 Standardı uyum içerisinde uygulandığında ve sürdürüldüğünde, bir kuruluşun aşağıdakileri gerçekleştirmesine önemli katkı sağlar;

 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini arttırmak,
 • Pro aktif yönetimi teşvik etmek,
 • İş sürekliliği elde etmek,
 • Kuruluş genelinde riski tanımlama ve işleme gerekliliğinden haberdar olmak,
 • Fırsatların ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirmek,
 • İlgili yasal ve düzenleyici şartlara ve uluslararası normlara riayet etmek,
 • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
 • Zorunlu ve gönüllü raporlamayı iyileştirmek,
 • Yönetimi iyileştirmek,
 • Hissedarların güven ve itimadını sağlamak,
 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturmak,
 • Kontrolleri iyileştirmek ve risk işleme için kaynakları etkili bir biçimde ayırmak,
 • İşletme etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek,
 • Sağlık ve güvenlik performansını ve buna ek olarak çevre korumasını artırmak,
 • Hasar önlemesini ve olay yönetimini iyileştirmek,
 • Hasarları en aza indirmek ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmek.

 


“ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak, firmanıza nasıl bir katkısı olabileceğini öğrenmek ve bu konuda destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 31001 DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

ISO 31001 standardına uygunluk denetimi, bir sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluşlar, ISO 31001 standardının gerekliliklerine göre bir risk yönetimi sürecinin varlığını ve etkililiğini kontrol ederler.

 

ISO 31001 denetimi, aşağıdaki adımlar içeren bir süreç izler:

 

Başvuru ve değerlendirme: İlk olarak, bir organizasyonun ISO 31001 sertifikası için başvuruda bulunması gerekir. Başvuru kabul edildikten sonra, bir denetçi ataması yapılır ve risk yönetimi sürecinin mevcut durumunu değerlendirmek üzere bir değerlendirme planı hazırlanır.

 

Yerinde inceleme: ISO 31001 standardına uygunluğun değerlendirilmesi için bir yerinde inceleme gerçekleştirilir. Denetçi, risk yönetimi sürecindeki adımların nasıl uygulandığını, sürecin etkililiğini, sürecin iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini ve sürecin devamlılığını kontrol eder.

 

Denetim raporu: Denetim sonrası, denetçi bir rapor hazırlar ve organizasyona sunar. Bu raporda, risk yönetimi sürecinin ISO 31001 standardına uygunluğu hakkında bilgi verilir ve eksiklikler veya öneriler belirtilir.

 

Sertifika verme: ISO 31001 standardına uygun olduğu belgelenen bir organizasyona, bir sertifika verilir. Bu sertifika, risk yönetimi sürecinin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve organizasyonun sertifikasyon sürecinde başarılı olduğunu belgeler.

 

ISO 31001 denetimi, bir organizasyonun risk yönetimi sürecinin ISO 31001 standardına uygunluğunu belgelemek için gerçekleştirilir. Denetim, başvuru ve değerlendirme, yerinde inceleme, denetim raporu ve sertifika verme aşamalarından oluşur. Denetim sonrasında sertifika verilmesi durumunda, organizasyonun risk yönetimi sürecinin uluslararası standartlara uygun olduğu doğrulanmış olur.

 

ISO 31000 BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

İşletmeler ilk olarak, başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. Tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır. Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.

 

ISO 31001 NELERİ KAPSAR?

 

ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinin uygulanması ve yönetilmesi için bir çerçeve sunar. Bu standard, risk yönetimi sürecinin temel prensiplerini, çeşitli aşamalarını ve ilgili kavramları belirler. ISO 31001, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini ISO 31000 standardına uygun hale getirmelerini sağlar.

 

ISO 31001 standardı, aşağıdaki alanları kapsar:

 

Risk yönetimi prensipleri: ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinde temel prensipleri tanımlar. Bu prensipler, organizasyonların risk yönetimini stratejik bir yaklaşımla ele almalarını ve risklerle ilgili kararlarının doğru bir şekilde alınmasını sağlar.

 

Risk yönetimi çerçevesi: ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinin çerçevesini belirler. Bu çerçeve, organizasyonların risk yönetimini nasıl ele alacaklarını ve süreç boyunca hangi adımları izleyeceklerini tanımlar.

 

Risk yönetimi süreci: ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinin aşamalarını belirler. Bu aşamalar, risklerin tanımlanması, risklerin analizi, risklerin değerlendirilmesi, risk yönetimi seçeneklerinin belirlenmesi, risk yönetimi planının hazırlanması ve risk yönetimi sürecinin uygulanmasıdır.

 

Risk yönetimi kavramları: ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinde kullanılan kavramları ve tanımları belirler. Bu kavramlar, organizasyonların risk yönetimi sürecinde ortak bir dil kullanmalarını sağlar.

 

ISO 31001 standardı, risk yönetimi sürecinin uygulanması ve yönetilmesi için bir çerçeve sunar. Bu standard, risk yönetimi sürecinin temel prensiplerini, çeşitli aşamalarını ve ilgili kavramları belirler. ISO 31001, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini ISO 31000 standardına uygun hale getirmelerini sağlar ve risk yönetimi sürecinde birlikte çalışma için bir ortak dil sunar.

 

ISO 31000 SİSTEMİNE HAZIRLANIRKEN FİRMALAR NELER YAPMALIDIR?

 

Bir organizasyon, ISO 31000 standardına uygun bir risk yönetimi sistemi kurmak için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

Risk yönetimi stratejisi belirleyin: Öncelikle, organizasyonun risk yönetimi stratejisini belirlemesi gerekir. Bu strateji, organizasyonun risk yönetimi hedeflerini, risk toleransını ve risk yönetimini nasıl ele alacağını belirler.

Riskleri belirleyin: Organizasyon, risklerini belirlemek için bir risk envanteri oluşturmalıdır. Bu envanter, organizasyonun faaliyetlerindeki risklerin tam bir listesini içermelidir.

Riskleri değerlendirin: Organizasyon, riskleri değerlendirmek için bir değerlendirme süreci uygulamalıdır. Bu süreç, her riskin ciddiyetini, olasılığını ve etkisini belirleyerek organizasyonun risk önceliklerini belirlemesine yardımcı olacaktır.

Risk yönetimi planı hazırlayın: Organizasyon, risk yönetimi planını belirlemeli ve uygulamalıdır. Bu plan, organizasyonun risk yönetimi hedeflerine ulaşmak için ne tür tedbirler alacağını ve kimin sorumlu olacağını belirlemelidir.

Risk yönetimini uygulayın: Organizasyon, risk yönetimi sürecini uygulamalıdır. Bu süreç, organizasyonun risk yönetimini uygulayarak riskleri azaltmasına, kabul etmesine veya aktarmasına yardımcı olacaktır.

Risk yönetimini sürekli olarak gözden geçirin ve iyileştirin: Organizasyon, risk yönetim sürecini sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirme fırsatları aramalıdır. Bu süreç, organizasyonun risk yönetimini sürekli olarak geliştirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, bir organizasyonun ISO 31000 standardına uygun bir risk yönetimi sistemi kurması için risk yönetimi stratejisini belirlemesi, risk envanteri oluşturması, riskleri değerlendirmesi, risk yönetimi planını hazırlaması, risk yönetimini uygulaması ve sürekli olarak gözden geçirmesi ve iyileştirmesi gerekmektedir.

 

ISO 31001 FİRMALARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

 

ISO 31001, risk yönetimi ilkelerini uygulayan şirketler için çeşitli avantajlar sağlar. Önemli avantajlardan bazıları şunlardır:

İyileştirilmiş karar alma: ISO 31001, şirketlerin ilgili risklerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına dayalı olarak bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Bu, maliyetli hata ve başarısızlık olasılığını azaltarak daha iyi karar vermeye yol açar.

Artan verimlilik: ISO 31001 ilkelerine dayanan iyi tasarlanmış bir risk yönetim sistemi, şirketlerin potansiyel riskleri soruna dönüşmeden önce belirlemesine ve ele almasına yardımcı olarak arıza süresini azaltır ve verimliliği artırır.

Artan paydaş güveni: ISO 31001'in uygulanması, sağlam bir risk yönetim sistemine sahip şirketlerle ilişki kurmaya daha istekli olabilecek müşteriler, yatırımcılar ve düzenleyiciler gibi paydaşların güvenini artırabilir.

Azaltılmış maliyetler: Şirketler, riskleri proaktif olarak belirleyip yöneterek, davalar, sigorta talepleri ve itibarın zarar görmesi gibi risk olaylarıyla ilişkili maliyetleri azaltabilir.

İyileştirilmiş emniyet ve güvenlik: ISO 31001'i uygulamak, şirketlerin potansiyel emniyet ve güvenlik risklerini belirlemesine ve bunları hafifletmek için adımlar atmasına yardımcı olarak çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar için daha güvenli ve daha güvenli bir iş yeri sağlar.

Artan esneklik: Şirketler, potansiyel riskleri öngörerek ve bunlara hazırlık yaparak, dayanıklılıklarını ve doğal afetler veya ekonomik gerilemeler gibi beklenmedik olaylara etkili bir şekilde yanıt verme yeteneklerini artırabilir.

Özetle, ISO 31001 karar vermeyi iyileştirerek, verimliliği artırarak, paydaş güvenini artırarak, maliyetleri düşürerek, emniyet ve güvenliği iyileştirerek ve dayanıklılığı artırarak şirketler için önemli faydalar sağlar.

 • Sürekli iyileşme ile olumsuzlukları cevaplama yeteneğinde gelişme,
 • Yaşanan olumsuzlukların toplam maliyetinde azalma,
 • Üretkenlikte artma,
 • Devamsızlıkta ve çalışmaların devir oranlarında azalma,
 •  Çalışanların motivasyonunda artma,
 •  İşletmeye karşı duyulan güvenin artması,
 • Mevzuatlara uyum,
 • Sigorta prim maliyetlerinin azalması,
 •  Kesinti sürelerine ve operasyon süre kayıpları veya kusurlarına özgümaliyetlerde düşme,
 • Ürün kalitesinin veya sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Pazar payının artması,
 • Finansal ve tüm performanslarda kazanımlar,
 • Uluslararası bir standarda uyum ile sosyal sorumluluk,
 •  Müşteri sayısının ve müşteri karşısında itibarın artması,

 

ISO  31000 YÖNETİM STANDARDINI KİMLER UYGULAR?

 

ISO 31000 yönetim standardını birçok sektör ve endüstri uygulayabilir. Bu standard, risk yönetimine ihtiyaç duyan tüm işletmelerde uygulanabilir. Örneğin, kamu sektörü, finansal sektör, imalat, sağlık hizmetleri, perakende, sigorta, enerji, lojistik, tarım ve gıda sektörleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar ISO 31000 standartlarını kullanabilir.

ISO 31000, risk yönetimini daha sistematik, proaktif ve bütünsel bir şekilde ele alan bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, yöneticiler, risk yönetimiyle ilgili kararlar alırken ISO 31000 standartlarını kullanarak karar alma süreçlerini iyileştirebilirler. Ayrıca, organizasyonların risk yönetimi süreçlerinin daha şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, ISO 31000 yönetim standardı, işletmelerin risk yönetimine yönelik daha güçlü ve sistematik bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur ve bu nedenle birçok sektör ve endüstride faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından uygulanabilir.