Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Güncelleme: 06/05/2019 13:57:00

Kurumsal yönetim, bilindiği üzere işletmede hissedarlar dâhil, işletmenin yürüttüğü tüm faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan tüm menfaat sahiplerinin (paydaşların) haklarını korumayı, işletme yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Bu yönetim anlayışının odak noktasında, işletme faaliyetleriyle doğrudan ve veya dolaylı ilgili tüm paydaşların yasal hak ve çıkarlarını korunması ve paydaşlara bu yönde bir güvence verilmesi esası yatmaktadır. İşletme faaliyetleriyle ilgili güvence ve danışmanlık hizmetlerini sunan iç denetim faaliyetleri, işletmelerde kurumsal yönetim uygulamalarının güçlendirilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. İç denetim, bir işletmenin faaliyetlerini incelemek ve bunlara değer katmak amacıyla işletme içerinde oluşturulmuş bağımsız bir danışmanlık ve güvence hizmetidir.

Kurumsal yönetim uygulamaları her ülkenin içinde bulunduğu çeşitli faktörler ( hukuk sistemi, kurum kültürü, vd.) çerçevesinde belirlendiği için her ülke için geçerli standart bir kurumsal yönetim modelinden söz etmek pek mümkün değildir.  Kurumsal yönetim yaklaşımlarında eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarının ortak ilkeler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Kurumsal yönetimin bu dört temel ilkesi, performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayalı olarak birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve böylece, hem şirketlerin hissedarları için değer yaratmakta hem de toplumsal değerlerle de uyumlu çalışması beklenmektedir.

 

Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler,kurumsal yönetim kalitesini sağlamak amacıyla kurumsal yönetim faaliyetine ihtiyaç duymaktadırlar.

 

En Kalite Danışmanlık olarak Kurumsal yönetim danışmanlığında şirket yönetim ve denetimini belirleyerek bir sistem oluşturmaktayız. Kurumsal Yönetim uygulamalarının şirkete olduğu kadar paydaşlara da önemli yararları olmaktadır. Konuya şirketler açısından bakıldığında kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması, düşük sermaye maliyeti, finansman imkânlarının ve likiditenin artması, krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin sermaye piyasalarının dışında kalmaması anlamına gelmektedir (Çonkar,2011,87). Şirketlerde iyi kurumsal yönetim uygulamaları yatırımcılara önemli yararlar sunmaktadır. İyi kurumsal yönetim uygulamasının temel öğesi olan şeffaflık yatırımcıların, yatırım yapmayı düşündükleri şirketlerin faaliyetlerine ilişkin zamanında, anlaşılır, nitelikli, güvenilir, bilgiye ulaşmasında katkıda bulunur. Şirketlerde şeffaflık ilkesinin ihlal edilmesinin ağır sonuçlarını son yıllarda yaşanan finansal krizler ve şirket skandallarında gözlemlenmiştir. Şirketlerde kurumsal yönetim anlayışının gelişmemesi ve şeffaflık ilkesinin iyi işlememesi, yatırımcıların zamanında, yeterli ve doğru bilgiye ulaşamamalarına ve dolandırılmalarına neden olmuştur.

 

Kurumsal yönetim anlayışı; yönetim, yönetim kurulu, denetim komitesi, iç ve dış (bağımsız) denetçilerin rol ve sorumluluk aldıkları bir sistemdir

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞINDA YÖNETİM

 

1 - Yönetim

· Yönetim Kurulu ile birlikte Şirketin temel stratejilerini gözden geçirmek ve onaylamak,  Şirket CEO’sunu ve şirket faaliyetlerini izleme,

· Şirketin karşılaşabileceği riskleri ve bu risklere karşı şirketin kontrol Sistemlerini izleme, 

·Şirketin hissedarları ve paydaşları arasındaki ilişkilerde adilliğin sağlanmasına yönelik eylem ve faaliyetlerin izlenmesi.

 
2 - Denetim

· Yönetim kurulu adına, iç ve dış denetim uygulama etkinliğini, katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrollerin işleyişi ve yeterliliğini gözetim altında tutarak denetim mekanizması oluşturmak

· Finansal raporlama sürecinin izlenmesi ve değerlendirme

· Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerini oluşturma

 

3 - İç Denetim

 

4 - Bağımsız Denetim