Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KALİTE BELGELENDİRME

SEÇ-G BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:46:00

SEÇ-G AÇILIMI NEDİR?

 

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik gibi önem arz eden kavramların akaryakıt gibi istasyonlarda ve firmalarda uygunlanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesidür. ş sağlığı ve güvenliği emniyeti, bir işyerinde, işin yürütülmesi sırasında, herhangi bir sebeple çalışanların sağlığına zarar verecek kazalardan korunmak amacıyla gerçekleştirilen ve çalışma ortamını iyileştirmeyi sağlayan sistemli çalışmalardır. Genel anlamda, iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunmasını içermektedir. Genel anlamda iş güvenliği üç bileşene ayrılarak incelenmektedir :

1. İş (Çalışma) Güvenliği

2. İşletme Güvenliği

3. Üretim Güvenliği

 

SEÇ-G BELGESİ NEDİR?

 

SEÇ-G Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte var olan ve uygulanan bir standarttır. SEÇ-G, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik gibi önem arz eden kavramlar bütünüdür. Çalışanların daha emniyetli bir ortamda çalışmasının amaçlandığı bu yönetim sistemi Tüpraş, Shell, BP, Opet gibi tehlike sınıfı üst seviyede olan firmalar tarafından uygulanır. Akaryakıt ve Lpg istasyonlarında; Meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleyebilmek için alınması gereken tedbirleri tespit etmek, öncelikli iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek önleme politikaları geliştirerek, işyerlerinde kalıcı bir iyileşme sağlanması gerekmektedir.Akaryakıt ve Lpg istasyonlarında yapılan denetimlerin sonucunda sık karşılaşılan durumlar;

 • Mesleki eğitimini tamamlamamış ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmayan personel çalıştırılması
 • Elektrik tesisatı, topraklama ölçüm ve paratoner periyodik kontrollerinin yılda en az bir (1) defa yapılmaması
 • Kompresörlerin ayrı bir yerde bulunmaması ve yıllık kontrollerinin yapılmaması
 • Yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmamış olması ( yangın dedektörü, yangın söndürme tüpleri )
 • İşçi özlük dosyalarının tamamlanmamış olması

İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine uygun olmaması

Bu maddelere bakılarak aslında can sağlığını ve güvenliğini etkileyecek birçok unsur görülebilmektedir. Bu nedenle firmaların SEÇ-G Standardını büyük bir dikkatle uygulamaları ve bilgileri iş yeri çalışanları ile de paylaşması gerekmektedir.

 SEÇ-G BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR ?

 

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler, SEÇ-G Belgesi taşıma zorunluluğu altındadır. Belge alması gereken akaryakıt şirketinin ilgili belgelendirme kuruluşuna müracaat etmeden önce bazı evrakları hazırlaması gerekir.Hazırlanması gereken bu evrakların maddeler halinde sıralanması gerekirse;

 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • Son aya ilişkin SGK Tahakkuk Belgesi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Personel SEÇ-G Eğitimleri
 • Firma Dokümantasyonu (ISO 9001, ISO 45001ve ISO 14001)
 • Tedarik denetim soruları ve kanıt oluşturma
 • İSG Yasal Mevzuatına uyum
 • Çevre Yasal Mevzuatına uyum
 • Operasyonel denetim
 • Sürecin Gözden geçirilmesi
 • Ana denetim veya online denetim süreci
 • Raporlama

 

 

SEÇ-G BELGESİ NASIL ALINIR?

 

SEÇ-G Belgesini almak için öncelikle firmanızın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 45001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem belgelerine sahip olması gerekmekte ve bu standartların uygulamalarının da entegre bir şekilde yürütülmesi beklenmektedir. Firma bu belgelere sahipse başvurarak SEÇ Belgesi almak istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. Bizler öncelikle sizden ISO 9001, 14001 ve 45001 belgelerinize ait dokümantasyonlarınızı bilgisayar ortamında bize göndermenizi isteriz ve sonrasında yapılacak olan doküman kontrolünün ardından sizlere iyileştirme önerileri verilecektir. Ardından birlikte belirleyeceğimiz denetim tarihi ile birlikte denetim yapılarak, denetimin sonucunda 76 puanı geçmeniz halinde bu belgeye sahip olmaya hak kazanacaksınız. Geçemediğiniz durumda ise takip denetimi yapılır.

 

SEÇ-G YÖNETİM SİSTEM GEREKLİLİKLERİ NELERDİR?

 

SEÇ-G Yönetim Sistemi, her ne kadar bir yönetim sistemi unvanı, dokümantasyon veuygulama özelliği taşısa da ISO 9001 veya ISO 45001Standartları gibi bir belgelendirmeye tabi değildir. Bahsi geçen standartlar gibi bazı ihalelere katılımkoşulu vb resmi bir zorunluluk içermemekle birlikte rekabet ortamında gün geçtikçe vazgeçilmezler arasında yerini almaya adaydır. Çünkü bu yönetim sistemi, bir firmanın her alandaki başarısının kaynağı olan insanın ve çevrenin sağlığını koruma odaklıdır. SEÇ-G Yönetim Sistemi kurulurken, geçerli kanuni ve diğer yönetmelik şartları da dikkate alınmalıdır. SEÇ-G Yönetim Sistemi, dokümantasyonun ve uygulamanın içeriği açısından ISO 45001ile hemen hemen tüm konularda benzerlik göstermektedir. Diğer yönetim sistemleri gibi SEÇ-G Yönetim Sistemi de Planla-Uygula-Kontrol Et-Önle (PUKÖ) Çevrimi ile yaşar.

 

Planlama aşaması, mevcut durumun analiz edilmesi, SEÇ-G açısından hedeflerin belirlenmesi, uygulamaya ait dokümantasyon çalışmalarının yapılması, iş güvenliği ve çevre açısından risk değerlendirme yöntemin seçilmesi ve bu yönteme uygun risk değerlendirmeleri aşamalarından oluşur.

 

Hesaplanan risk seviyelerine göre, uygulama aşamasında, kontrol tedbirleri belirlenir, sorumluları atanır ve uygulanır. Uygulamalar sonucunda, planlanan faaliyetlerin ne kadar başarılı olduğunun tespiti bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştirilir. SEÇ-G Yönetim Sistemi’nin kontrolü sonucunda planlama ve uygulama aşamaları arasındaki farklar ortaya çıkmaktadır. Böylece hedeflere ulaşma başarısı, iç denetim sonuçları, uygunsuzluklar ve kayıtları yorumlanarak ilgili kişilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Firma bünyesinde SEÇ-G Danışmanlığı kapsamında yürütülecek danışmanlık hizmetleri ve yükümlülükleri şunlardır: Entegre Yönetim Sistemlerinin (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001) kurulması ve yürütülmesi,Kalite Yönetim Sisteminin verimli ve etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması, Dokümantasyon sisteminin kurulması, gerekli eğitimlerin verilmesi ve mevcut dokümantasyonun revize edilmesi, Belgelendirme sürecine ilişkin bütün çalışmaların yürütülmesi,

 

Süreç yönetimi ve performans ölçümleri vasıtasıyla sürekli iyileştirme çalışmalarının ve düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi,

İç denetimlerin organize edilmesi

Risk Yönetimi kapsamında süreçlerin denetlenmesi ve risk tablolarının oluşturulması,

Farklı sistemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için çalışanlara eğitim verilmesi,

Dış ve iç denetimler için gerekli planların yapılması ve periyodik olarak uygulanması,

Ürün belgelendirme işlemlerinin takip edilmesi,

 

Süreçlerin tanımlanması, süreçlere ilişkin prosedürlerin oluşturulması, işleyişin kaydedilmesi ile süreçlerin Toplam Kalite Yönetimi bilincine uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesi.